Wat regelt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb)?

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking getreden. Deze wet komt voort uit de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen (2016/943/EU). Dit soort bescherming was in Nederland nog niet eerder vastgelegd in één specifieke wet en verliep tot nog toe via de juridische wegen van onrechtmatige daad, het contractenrecht en het strafrecht.

Wat regelt deze wet?

De Wbb regelt wat er wordt verstaan onder een bedrijfsgeheim, tegen welke inbreuken op een bedrijfsgeheim kan worden opgetreden en welke handhavingsmaatregelen en procedureregels daarbij gelden.

Inbreuk op bedrijfsgeheimen

De Wbb verstaat onder bedrijfsgeheim informatie die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. de informatie mag niet algemeen bekend zijn of gemakkelijk toegankelijk;
  2. de informatie moet handelswaarde hebben omdat zij geheim is; en
  3. er moeten redelijke maatregelen zijn getroffen om de informatie geheim te houden.

De Wbb bepaalt onder welke omstandigheden het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen niet is toegestaan. Bijvoorbeeld als het bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze is verkregen of in geval van inbreuk op een geheimhoudingsovereenkomst. Ook beschrijft deze wet wanneer het gebruik van bedrijfsgeheimen wel mogelijk is. Denk hierbij aan het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting, en de belangen van werknemers en klokkenluiders.

Handhaving en procedureregels

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen beschrijft een aantal maatregelen waarmee de houder van bedrijfsgeheimen kan optreden tegen vermeende inbreukmakers. Zo kan de rechter het gebruik van bedrijfsgeheimen verbieden en kan de verhandeling van producten die met behulp van de bedrijfsgeheimen zijn vervaardigd, worden tegengegaan (door bijvoorbeeld een verbod op de productie/verhandeling, beslaglegging, een recall of vernietiging). Ook kan er een schadevergoeding worden gevorderd van de inbreukmaker.

Daarnaast beschrijft de wet nieuwe procedureregels waarmee de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen in een procedure kan worden gewaarborgd. Deze regels zijn opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (zie Titel 15a, artt. 1019ia t/m 1019 ie).

Beschermingsmaatregelen treffen

De Wbb biedt dus betere mogelijkheden om op te treden tegen schending van bedrijfsgeheimen. Om als bedrijf een beroep te kunnen doen op de Wbb is het wel een vereiste dat er voldoende beschermingsmaatregelen zijn genomen om de informatie geheim te houden (artikel 7 lid 1 sub b Wbb). Dit kunnen zowel technische, organisatorische als contractuele beschermingsmaatregelen zijn.

Zo kunt u geheimhoudingsbepalingen opnemen in contracten en arbeidsovereenkomsten, zorgen dat alleen bepaalde sleutelfiguren binnen het bedrijf toegang hebben tot de informatie, en gebruikmaken van fysieke beveiliging en digitale beschermingsmaatregelen zoals encryptie. Essentieel hierbij is het opstellen van een intern beleid dat o.a. de juiste beveiligingsmaatregelen regelt.

ON2IT kan u hierbij van dienst zijn. Zeker waar het gaat om ondersteuning bij digitale beveiligingsmaatregelen en het (pro)actief bewaken van de bedrijfsnetwerken.